The Treasury of Lives

རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་ནི་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཡིན། ཁོང་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཨ་ཏི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐུགས་སྲས་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma.Rab 'byams gsum pa rig 'dzin dpal 'byor rgya mtsho. InSnga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo,pp. 526-526. Beijing: Krung go'i bod rigs dpe skrun khang.TBRC W27401.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།