The Treasury of Lives

མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ནི་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་དང་། ཁམས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་མཁན་རབས་བདུན་པ་ཡིན། ཁོང་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁམས་ཁུལ་དུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་ཉེ་འབྲེལ་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་། འབྲེལ་བའང་དམ་ཟབ་བསྐྱངས། ཕྱི་ལོ་༡༨༤༢ ལོར་རྫོགས་ཆེན་དགོན་པར་ས་འགུལ་གྱི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་ཁོང་ནས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་འབུལ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་མཛད།


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published August 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan ’dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga ’gyur rdzogs chen chos ’byung chen mo (snga ’gyur grub dbang rgyal ba rdzogs chen pa’i gdan rabs chos brgyud dang bcas pa’i byung ba brjod pa’i gtam yid bzhin dbang gi rgyal po’i phrang ba). Beijing: Krung go’i bod rigs dpe skrun khang, pp. 345-355.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 1976-1980. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo Paro: Ngodrup and Sherab Drimay, vol. 1, folio 226 ff.

Mi nyag mgon po. 1996-2000. Rdzogs sprul mi 'gyur nam mkha'i rdo rje'i rnam thar mdor bsdus. In Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus bdud rtsi'i thigs phreng, vol. 2, pp. 301-309. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Nyoshul Khenpo. A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication, 2005, pp. 401-404.

Tashi Tsering. 1985. “Ñag-roṅ Mgon-po rnam-rgyal: A 19th Century Khams-pa Warrior.” In Soundings in Tibetan Civilization. Edited by Barbara Nimri Aziz and Matthew Kapstein, 198-214. New Delhi: Manohar.

Tulku Thondup. 1996. Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala, pp. 175-178.

Ye shes rdo rje. 1996. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus bdud rtsi'i thigs phreng. Vol.2, Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp.301-310.

Samten Chhosphel
August 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།