The Treasury of Lives

དགེ་རྩེ་གེ་ཏོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་དགེ་རྩེ་པདྨས་ཁམས་ཀྱི་སྡེ་དགེའི་ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་དགོན་ལག  དེང་གི་སྲིབ་མདའ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་བཞེངས་སྐྲུན་ལ་ལྟ་སྐུལ་མཛད།


Dirk Schmidt holds an MA in Buddhist Studies and currently lives in Asia studying Tibetan language. He can be reached at cloudedcat.com.

Published June 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Tshe dbang 'gyur med. 2011. Srib rdzogs chen dgon gsang chen bkra shis chos gling gi byung ba rags tsam brjod pa drang srong bden gtam. Lha ldan sprul pa'i gtsugs lag khang: Tshe dbang 'gyur med.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།