The Treasury of Lives

ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཁམས་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས། དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ས་སྐྱ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་གནང་། ཁོང་གིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་དགོན་པ་དེ་མཐར་ཞེ་ཆེན་དགོན་པར་གྱུར་བར་གྲགས། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1995.Dkar mdzes khul gyi dgon sde so so'i lo rgyus gsal bar bshad pa, vol. 1, pp. 535-536. Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang.TBRC W19997

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo (snga 'gyur grub dbang rgyal ba rdzogs chen pa'i gdan rabs chos brgyud dang bcas pa'i byung ba brjod pa'i gtam yid bzhin dbang gi rgyal po'i phrang ba).Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang, pp. 323-335, 493-496.TBRC W27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།