The Treasury of Lives

རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ནི་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་པའི་མཁན་རབས་ལྔ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༧༧༣ ནས་སྐུ་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་མཁན་པོའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས། ཁོང་གི་མཁན་པོའི་དུས་ཡུན་ནང་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་པར་དུ་བཏབ།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published August 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan ’dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Grub dbang sku phreng gsum pa nges don bstan 'dzin bzang po (gdan rabs 5). InSnga ’gyur rdzogs chen chos ’byung chen mo,pp. 339-343. Beijing: Krong go’i bod rigs dpe skrun khang.

Cuevas, Bryan. 2003.The Hidden History of the Tibetan Book of the Dead. Oxford: Oxford University Press, pp. 204-205.

Gu ru bkra shis. 1990.Gu bkra’i chos ’byung. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 800-808.

Ye shes rdo rje. 1996.Rdzogs sprul nges don bstan 'dzin bzang po'i rnam thar mdor bsdus. InGangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus bdud rtsi'i thigs phreng,vol. 2, pp. 275-282.Beijing:Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།