The Treasury of Lives

རྡོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ནི་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བུ་སློབ་དང་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླ་ཡིན། ཁོང་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་གྱི་བླ་མ་སྔ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཡིན།


Ron Garry has a Ph.D. in Indo-Tibetan Buddhism and an M.A. in integral psychotherapy.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bradburn, Leslie. 1995. Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications.

Nyoshul Khenpo. 2005. Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication.

Tulku Thondup. 1996. Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala.

’Jam mgon kong sprul blo gros mtha’yas. 1976. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo Paro: Ngodrup and Sherab Drimay (223a-226a).

Rdo grub chen thub bstan phrin las bzang po. 1977. Collected Miscellaneous Writings of the Successive Embodiments of the Rdo Grub chen, pp. 387-399. Gangtok: Lama Dodrup Sangyay.

Rdo grub chen thub bstan phrin las bzang po. 1985. Rdo grub chen ’jigs med phrin las ’od zer gyi ’khrungs rabs rnam thar. Gangtok, Sikkim: Pema Thinley (1-16).

Ronis Jann. 2011. "Powerful Women in the History of Degé: Reassessing the Eventful Reign of the Dowager Queen Tsewang Lhamo (d. 1812)." Revue d'études tibétaines, vol. 21, p. 61-81.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།