The Treasury of Lives

རྫོགས་ཆེན་པ་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ནི་རྫོགས་ཆེན་དགོན་པའི་མཁན་རབས་དྲུག་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༧༩༢ ནས་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་དགུ་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་དང་པོའི་མཇུག་ཙམ་བར་མཁན་པོའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས། ཁོང་གིས་ཟླ་སྟོད་ཡང་ཤར་དུ་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་ཆགས་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ།


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published August 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan ’dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga ’gyur rdzogs chen chos ’byung chen mo (snga ’gyur grub dbang rgyal ba rdzogs chen pa’i gdan rabs chos brgyud dang bcas pa’i byung ba brjod pa’i gtam yid bzhin dbang gi rgyal po’i phrang ba). Krong go’i bod rigs dpe skrun khang, pp. 343-345.

Ye shes rdo rje. 1996. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus bdud rtsi'i thigs phreng. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, vol. 2, pp. 241-248.

Samten Chhosphel
August 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།