The Treasury of Lives

རོང་བོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཤར་སྐལ་ལྡན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་ཞིང་། ཨ་མདོ་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་དུ་གདན་ས་བྱེད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད། རོང་བོ་དགོན་དུ་ཁྲི་པ་མཛད་སྐབས་འདུ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published June 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982.Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan-su'u mi dmangs dpe skrun khang, p. 310.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 960.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1697.

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, pp.1697-1698 Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Mgon po dbang rgyal. 2000.Rgyal rabs lo tshigs shes bya mang 'dus mkhas pa'i spyi nor. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 429.

Rje 'jigs med dam chos rgyal mtsho.1997.Shar skal ldan rgya mtho’ skyes rabs rnam tar bzhugs so.pp.322-367 Ziling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།