The Treasury of Lives

རོང་བོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཤར་སྐལ་ལྡན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་༷ཞེས་ཀྱང་འབོད། ཁོང་ཨ་མདོ་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་དུ་བཞུགས་ཤིང་། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལས་མ་བཞུགས་པར་སྐུ་གཤེགས།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published June 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1693.

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Rje 'jigs med dam chos rgyal mtsho. 1997.Shar skal ldan rgya mtho’ skyes rabs rnam tar bzhugs so. Ziling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 316-321.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།