The Treasury of Lives

རོང་བོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ལ། ཁོང་ཉིད་ཨ་མདོ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་དབུས་སུ་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་རྗེས། ཕྱིར་རོང་བོ་དགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་གདན་ས་བསྐྱངས།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982. Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan-su'u mi dmangs dpe skrun khang, p. 308 ff.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 733.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1694.

Mi nyak mgon po. 1996. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Rje 'jigs med dam chos rgyal mtsho. 1997. Shar skal ldan rgya mtho’ skyes rabs rnam tar bzhugs so. Ziling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།