The Treasury of Lives

རོང་བོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཨ་མདོ་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་ནང་པའི་མཁས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ལྷ་སའི་དགའ་ལྡན་དགོན་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published June 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jigs med dam chos rgya mtsho. 1997. Sku phreng bzhi pa blo bzang chos grags rgya mtsho. In Shar skal ldan rgya mtsho'i skyes rabs rnam thar, pp. 304-315. Xining: mMtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. TBRC W30432

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Tsering Namgyal
June 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།