The Treasury of Lives

རོང་བོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཨ་མདོའི་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་དུ་བཞུགས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་བླ་བྲང་བཀྲ་འཁྱིལ་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published June 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1699.

Rje ‘jigs med dam chos rgyal mtsho.1997.Shar skal ldan rgya mtho’ skyes rabs rnam tar bzhugs so. pp.366-393 Ziling: Mthso sngon mi rigs dpe skrun khang.

Mgon po dbang rgyal. 2000.Rgyal rabs lo tshigs shes bya mang 'dus mkhas pa'i spyi nor. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 429.

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།