The Treasury of Lives

ཀློང་རྡོལ་བླ་མ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ནི་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་དང་། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ། དེ་བཞིན་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དུ་མཇལ་བའི་ཕུར་ལྕོག་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་བཅས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་གསན་བསམ་མཛད། སྐུ་ཚེ་ཕལ་ཆེ་བ་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་བསྟེན། བོད་དང་སོག་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་སར་ཕེབས་ཏེ་སློབ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་། ཁོང་གིས་བརྩམ་ཆོས་གྲངས་གོ་དྲུག་ཙམ་བརྩམས་པའི་ཁོངས་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published September 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Byams pa chos grags. N.d.Chab mdo byams pa gling gi gdan rabs. Chamdo: Chab mdo par 'debs bzo grwa par btab, pp. 436-449.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 786.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 126‑127.

Grags pa 'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub.1992.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod.Lanzhou:Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, ISBN 7-5421-0200-1 pp. Ka 79-81.

Biographies of Longdol Lama are listed in Sonam Dondrub's catalog of Tibetan biographies, nos. 0132‑0137. See: Bsod nams don grub. 2000.Bod kyi lo rgyus dpe tho. Lhasa: Bod ljongs Mi dmangs Dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།