The Treasury of Lives

གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ནི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བུ་སློབ་ཐུ་བོའི་གྲས་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་འབྲི་གུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་གྱི་ཆོས་རྒྱུན་གཙོ་ཤོས་ཏེ། ལྷ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་འབྲུག་ཡུལ་དུ་དར་ཆེ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་པ་ཡིན། ཁོང་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་དུས་སུ་བསྟན་པའི་ཡོན་བདག་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Aris, Michael. 1980.Bhutan: The Early History of a Himalayan Kingdom. Ghaziabad: Vikas Publishing House, pp. 168-72.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 373, 601-2, 608.

Kha rag gnyos kyi gdung rabs khyad par 'phags pa.1978.Kha rag gnyos kyi gdung rabs and rlangs po ti bse ru.Dolanji: Khedup Gyatso, Tibetan Bonpo Monastic Centre, pp. 1-96.

Jnanavajra. 1997.'Bri gung skyob pa 'jig rten mgon po'i dngos slob 'phrin las rang mnyam bcu gsum las dpal gnyos rgyal ba lha nang pa'i rnam thar. Dehra Dun: 'Bri gung bka' brgyud gtsug lag slob gnyer khang.

Kun dga' grol mchog. 1981.Gnyos chen rgyal ba lha nang pa'i rtogs pa brjod pa'i yal 'dab brgyad pa.In The collected works of Kun dga' grol mchog, pp. 195-226. New Delhi.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།