The Treasury of Lives

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་ཡོད། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་དང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་རྣམ་གཉིས་དང་ཐུགས་འདྲིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་ཞེསགྲགས། ཁོང་གི་གཏེར་མ་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ནི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དང་། ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སོགས་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་མ་དེར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས་འགྲེལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་ཡོད། གཏེར་ཆེན་འདིས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྒོ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱེས་ཡོད་པའང་། ཁམས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ས་བཀྲ་ཆགས་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མངོན་གསལ་དུ་བཞག་ཡོད་ལ། རྩི་ཀེ་དགོན་དང་གནས་བརྟན་དགོན་གཉིས་ཀྱང་ཕྱག་བཏབ་ཡོད་པའང་། དུས་ཕྱིས་གང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་དང་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་ཟུང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་སར་གྱུར་ཡོད་དོ།།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anonymous. Gter chen Mchog gyur gling pa’i zab bdun gter mdzod bzhes ba’i tshul lo rgyus ngo tshar lnga ldan. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 12, 341-362.

Dkon mchog ’gyur med bstan pa’i rgyal mtshan. 1921. Gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar bkra shis dbyangs kyi yan lag gsal byed. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 38, 1-629. Also published as Dkon mchog ’gyur med. 2002. Chokgyur Lingpa rnam thar bkra shis dbyangs bsnyan. Hong Kong: Zhang gang then mi dpe skrun khang. References are made to the Bhutanese edition.

Doctor, Andreas. 2005. Tibetan Treasure Literature: Revelation, Tradition, and Accomplishment in Visionary Buddhism. Ithica: Snow Lion.

Gardner, Alexander. 2006. “The Twenty-five Great sites of Khams: Religious geography, revelation, and nonsectarianism in ninetheenth-century eastern Tibet.” Ph.D. dissertation, University of Michigan.

Gardner, Alexander. 2019. The Life of Jamgon Kongtrul the Great. Boulder: Shambhala.

’Jam dbyangs Khyentse Wangpo. Gter chen rnam thar las ’phros pa’i dris lan bkra shis dbyangs snyan bskul ba’i dri bzhon. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 39, 15-52.

Mchog gyur bde chen gling pa. 1865-1867. Sprul pa’i gter ston chen mo’i rnam thar gyi sa bon zhal gsung ma dang gter ’byung ’ga’ zhig bel gtam sna tshogs bcas phyogs bsdom rgyal bstan nyin bye ’og snang bes. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 36, 175-230.

Orgyen Tobgyal Rinpoche. 1990. The Life and Teachings of Chokgyur Lingpa. Tulku Jigmey Khyentse and Erik Pema Kunsang, trans. Kathmandu: Rangjung Yeshe Publications.

Padma ye shes. Gter chen mchog gyur gling pa'i thun mong phyi'i rnam thar bkra shis skye ba lnga pa'i dbyangs snyan. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 39, 81-153.

Padma ye shes. Rje gter chen bla ma dbus phebs skor gyi lam yig mdor bsdus bkra shis dpyid kyi rgyal mo'i dbyangs snyan. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 39, 155-184.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།