The Treasury of Lives

秋吉林巴是十九世纪掘藏数量最多的伏藏师之一。他以康区为主要活动区域,与蒋贡康楚以及蒋扬钦哲旺波关系亲密,三人合称“钦贡秋三尊”。在他诸多的伏藏发现中,以《心修遍除诸障》、《甚深七法》以及《本智精华道次第》最为著名,蒋贡康楚为后者写了一本非常有名的论释。秋吉林巴在康区发现了多处圣地,这些圣地对康区神圣地理的形成有很大的影响。他建立了则吉寺以及涅殿寺,分别成为他自己的两个转世体系吉喇与涅殿的驻锡寺院。


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published December 2009

参考书目

Anonymous. Gter chen Mchog gyur gling pa’i zab bdun gter mdzod bzhes ba’i tshul lo rgyus ngo tshar lnga ldan. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 12, 341-362.

Dkon mchog ’gyur med bstan pa’i rgyal mtshan. 1921. Gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar bkra shis dbyangs kyi yan lag gsal byed. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 38, 1-629. Also published as Dkon mchog ’gyur med. 2002. Chokgyur Lingpa rnam thar bkra shis dbyangs bsnyan. Hong Kong: Zhang gang then mi dpe skrun khang. References are made to the Bhutanese edition.

Doctor, Andreas. 2005. Tibetan Treasure Literature: Revelation, Tradition, and Accomplishment in Visionary Buddhism. Ithica: Snow Lion.

Gardner, Alexander. 2006. “The Twenty-five Great sites of Khams: Religious geography, revelation, and nonsectarianism in ninetheenth-century eastern Tibet.” Ph.D. dissertation, University of Michigan.

Gardner, Alexander. 2019. The Life of Jamgon Kongtrul the Great. Boulder: Shambhala.

’Jam dbyangs Khyentse Wangpo. Gter chen rnam thar las ’phros pa’i dris lan bkra shis dbyangs snyan bskul ba’i dri bzhon. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 39, 15-52.

Mchog gyur bde chen gling pa. 1865-1867. Sprul pa’i gter ston chen mo’i rnam thar gyi sa bon zhal gsung ma dang gter ’byung ’ga’ zhig bel gtam sna tshogs bcas phyogs bsdom rgyal bstan nyin bye ’og snang bes. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 36, 175-230.

Orgyen Tobgyal Rinpoche. 1990. The Life and Teachings of Chokgyur Lingpa. Tulku Jigmey Khyentse and Erik Pema Kunsang, trans. Kathmandu: Rangjung Yeshe Publications.

Padma ye shes. Gter chen mchog gyur gling pa'i thun mong phyi'i rnam thar bkra shis skye ba lnga pa'i dbyangs snyan. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 39, 81-153.

Padma ye shes. Rje gter chen bla ma dbus phebs skor gyi lam yig mdor bsdus bkra shis dpyid kyi rgyal mo'i dbyangs snyan. In The Treasury of Revelations and Teachings of Mchog-gyur-bde-chen-glin-pa, Paro, Bhutan: Lama Pema Tashi, 1982-1986, vol. 39, 155-184.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站