The Treasury of Lives

The Neten Chokling incarnation line began with the recognition of Ngedon Drubpai Dorje as the reincarnation of Chokgyur Lingpa. They are based at Neten Monastery. Another line of incarnations is the Tsike, or Kela line.

Timeline

Biographies

Chokgyur Lingpa

b.1829 - d.1870

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་ཡོད། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་དང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་རྣམ་གཉིས་དང་ཐུགས་འདྲིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་ཞེསགྲགས། ཁོང་གི་གཏེར་མ་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ནི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དང་། ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སོགས་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་མ་དེར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས་འགྲེལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་ཡོད། གཏེར་ཆེན་འདིས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྒོ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱེས་ཡོད་པའང་། ཁམས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ས་བཀྲ་ཆགས་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མངོན་གསལ་དུ་བཞག་ཡོད་ལ། རྩི་ཀེ་དགོན་དང་གནས་བརྟན་དགོན་གཉིས་ཀྱང་ཕྱག་བཏབ་ཡོད་པའང་། དུས་ཕྱིས་གང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་དང་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་ཟུང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་སར་གྱུར་ཡོད་དོ།།