The Treasury of Lives

འབྲུག་པ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་ནི་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སིཾཧ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་དྲུག་པ་ཡིན། ཁོང་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དང་། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. 'Brug yul mkhan po bsod nams dge legs. In Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 419. Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang. TBRC W27401

Samten Chhosphel
July 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།