The Treasury of Lives

བོན་གྲོང་བསྟན་པ་འོད་ཟེར་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོན་གྱི་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་ལ། རྫོགས་ཆེན་བོན་ཨ་ཁྲིད་ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་ཉི་ཤུ་པ་ཡིན།


Jean Luc Achard is a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) in Paris and editor of the Revue d'Etudes Tibétaines.

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Achard, Jean-Luc. 2007. Les Instructions sur le A Primordial —Volume I : Histoire de la Lignée. Sumène: Editions Khyung-Lung, pp. 83-85.

Shar rdza bkra shis rgyal mtshan. 1990. Man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba ces bya ba. In Shar rdza bka' 'bum, vol. 13, pp. 1-90. Chamdo.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།