The Treasury of Lives

ཡང་དགོན་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་ཉམས་ལེན་དང་དེའི་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བ་མཛད་པས་གྲགས་ཆེ་པ་ཡིན་ཤོས་ཆེ། ཁོང་ཉིད་ཕལ་ཆེར་སྐུ་ཚེ་གང་བོར་གུང་ཐང་དུ་བཞུགས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ཀོ་བྲག་པ་དང་རྒོད་ཚང་བ། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་སོགས་མཁས་ཆེན་མང་པོ་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད་པ་རེད། སྤྱིར་ཁོང་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་གཏོགས་ནའང་། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།


Willa Miller is Visiting Professor at Harvard Divinity School and Director of Natural Dharma Fellowship, a non-profit Buddhist organization. She completed a PhD in Religion at Harvard University in 2013.

Published May 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Gos lo tsā ba gzhon nu dpal. 2002.Deb ther sngon po. vol. 2, pp. 8-6-809. Varanasi: Vajra Vidya.

'Gos lo tsā ba gzhon nu dpal. 1976.The Blue Annals. George Roerich, trans. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidass, pp. 688-691.

Dpa' bo gtsug lag phreng ba. 2003.Chos 'byung mkhas pa'i dga' ston.Varanasi: Vajra Vidya Library, vol. 1, p. 852.

Seng 'brag rin po che ngag dbang 'gyur med chos kyi rgyal mtshan and Mkhan po shes rab chos 'phel. 2011.Stod 'brug bstan pa’i mnga' bdag dpal rgyal ba yang dgon pa'i rnam thar gsol 'debs 'gyur med rdo rje'i sgra dbyangs kyi 'grel ba skal bzang rna ba'i bdud rtsi.Kathmandu: Nub lung bkra shis phun tshogs.

Spyan snga ba rin chen ldan. 1976.Rin po che lha gdong pa'i rnam thar me long chen mo bstod pa ma.InThe Collected Works (Gsung 'bum) of Yang-dgon-pa Rgyal-mtshan-dpal: Reproduced from the manuscript set preserved at Pha-jo-ldings Monastery,vol. 1, pp. 21-104.Thimphu, Bhutan: Kunsang Topgey.

Yang dgon pa rgyal mtshan dpal. 1976.Mnyam med rgyal ba yang dgon pa’i gsang ba’i rnam thar.InThe Collected Works (Gsung 'bum) of Yang-dgon-pa Rgyal-mtshan-dpal: Reproduced from the manuscript set preserved at Pha-jo-ldings Monastery, vol. 1, pp. 121-40. Thimphu, Bhutan: Kunsang Topgey.

Yang dgon pa Rgyal mtshan dpal. 1976.Dpal yang dgon pa chen po’i nang gi rnam thar kyi dbu. InThe Collected Works (Gsung 'bum) of Yang-dgon-pa Rgyal-mtshan-dpal: Reproduced from the manuscript set preserved at Pha-jo-ldings Monastery, vol. 1, pp. 105-12. Thimphu, Bhutan: Kunsang Topgey.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།