The Treasury of Lives

ཉི་མ་གྲགས་པ་ནི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་མཐུ་བཏང་ནས་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་དཀྲོངས་པར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅིང་། ཆོ་ག་དང་ཕྱག་ལེན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་ཆ་ཅན་གྱི་མི་སྣ་རྩོད་གཞི་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཆེས་ཐོག་མར་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཚད་ལྡན་དང་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བཏང་བས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་གང་སར་ཁྱབ།


Bryan Cuevas is the John F. Priest Professor of Religion at Florida State University.

Published March 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blondeau, Anne-Marie. 1988. "La controverse soulevée par l'inclusion de rituels bon po dans le Rin-chen gter-mdzod. Note préliminaire." In H.Uebach et J.L.Panglung, ed., Tibetan Studies. Proceedings of the 4th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, pp.59-76. München, Kommission für Zentralasiatische Studien, Bayerische Akademie der Wissenschaften, p. 60 n. 24.

Bstan 'dzin kun bzang lung rtogs bstan pa'i nyi ma. 2004. Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 480-486. TBRC W27401.

Cuevas, Bryan. 2003. The Hidden History of the Tibetan Book of the Dead. Oxford: Oxford University Press, pp. 179-204.

Gu ru bkra shis ngag dbang blo gros. 1990. Gu bkra'i chos 'byung. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 1990, pp. 820-860. TBRC W20916

Kun bzang bstan 'dzin. 2000. Chags ri nyi ma grags pa sku phreng drug pa'i yang srid 'khrul bral ngos 'dzin byas tshul lo rgyus rags bsdus utpa la'i phreng ba. In Bod ljongs nang bstan, vol. 2, no. 28, pp. 20-26. TBRC W23686.

Kun bzang yon tan bzang po. 2007. Gter chen nyi grags stag mo dgon gyi lo rgyus mdor bsdus. Chengdu: Bod brgyud nang bstan rig gnas zhabs 'debs. TBRC W00KG09970.

"Martin, Dan. 2001. Unearthing Bon Treasures: Life and Contested Legacy of a Tibetan Scripture Revealer, with a General Bibliography of Bon, pp. 137-140. Leiden: Brill.

Prats, Ramon. 1982. Contributo allo studio biografico dei primi gter-ston. Naples: Istituto universitario orientale, p. 73 n.14;

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།