The Treasury of Lives

ཞིག་པོ་རིན་ཆེན་ཤེས་རབ་ནི་རོག་བན་ཤེས་རབ་འོད་ཀྱི་གཅུང་ཡིན་ལ། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བླ་མ་ཏེན་ནེ་ཞེས་པ་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད། ཕྱིས་སུ་འབྲི་གུང་དགོན་དུ་གདན་རབས་གཉིས་པ་གུ་ར་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད་པའོ།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published April 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004. Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In 'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 345. TBRC W27020.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 1771-1772. TBRC W26372.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 949-955.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།