The Treasury of Lives

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ར་ལུང་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་གཉིས་པའི་བུ་སློབ་འབྲུག་པ་སྐྱ་ཕོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་རྫོགས་ཆེན་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་རྟགས་ཆེན་མོ། ཞི་བྱེད་བཅས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ཚེ་སྨད་དུ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཤིང་། དེ་རུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོན་པོ་ལྷགས། ཁོང་གི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་ལྷ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་གཉིས་འགལ་ཟླར་གྱུར་པ་ལས་རྒྱལ་ཞིང་། འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་རེད། ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་དགོན་པ་འགའ་ཕྱག་འདེབས་གནང་། 


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Aris, Michael. 1980. Bhutan: The Early History of a Himalayan Kingdom. Ghaziabad: Vikas Publishing House.

Yonten Dargye and Per K. Sørensen, trans. 2001. The Biography of Pha 'Brug-sgom Zhig-po called ‘The Current of Compassion'. Thimphu: The National Library.

Mi pham tshe dbang bstan 'dzin. 1985. Pha 'brug sgom zhig po'i rnam par thar pa thugs rje'i chu rgyun. Thimphu: National library of Bhutan. (This biography, said to have been dictated to his son Dampa, was hidden as a treasure and revealed once more sometime in the 16th or 17th centuries.)

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།