The Treasury of Lives

འཁོན་སྟོན་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ནི་རྙིང་མའི་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་ལམ་རིམ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་དགེ་ལུགས་དང་རྙིང་མ་གཉིས་ཀར་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་ས་སྐྱ་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན་པས་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་རྒྱུན་ལ་འབྲེལ་ཆེ་ལ། བཀའ་བརྒྱུད་དང་ཇོ་ནང་གི་མཁས་གྲུབ་དག་ལས་ཀྱང་ཐོས་བསམ་མཛད་པས། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་ལ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ཅིང་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་ཡང་མཛད། ཁོང་གི་བུ་སློབ་ཀྱི་ཐུ་བོ་ལ་རྙིང་མའི་མཁས་ཆེན་ཟུར་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་སོགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ནི་སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་མཁན་རབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ཕ་བོང་ཁར་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པར་མཛད།


José Cabezón is the XIV Dalai Lama Endowed Chair in Tibetan Buddhism and Cultural Studies at the University of California, Santa Barbara.  

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 167-168.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 80.

Dudjom Rinpoche. 2002. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Gyurme Dorje and Matthew Kapstein, trans. Boston: Wisdom, pp. 677-678.

Cabezón, José. 2011. "The Life of Khöntön Peljor Lhündrub." In Dalai Lama, Khonton Peljor Lhundrub, and José Cabezón, Meditations on the Nature of Mind. Boston: Wisdom.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 235-237. TBRC W19801.

Gu ru bkra shis. 1990 (c. 1813). Gu bkra’i chos 'byung. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 299-300.

Ngag dbang blo bzang rgya mtsho. 2007 (1645). Khyab bdag 'khor lo'i dbang phyug dpal 'byor lhun grub kyi rnam thar skal bzang dad pa'i shing rta (skal bzang dad shing)." In Gsung 'bum / ngag dbang blo bzang rgya mtsho, vol. 8, pp. 579-664. Dharamsala: Nam gsal sgron ma. TBRC W2CZ5990.

Yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan. 1990. "'Khon ston dpal 'byor lhun grub." In Lam rim bla ma brgyud pa’i rnam thar, pp. 794-796. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

José Cabezón
January 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།