The Treasury of Lives

དཔལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་འབྲི་གུང་མཐིལ་གྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ཉིད་འབྲི་གུང་ལུགས་ཀྱི་ཙ་རིར་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་འགྲོ་བའི་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་ཡིན།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published November 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 326-327.TBRC W27020.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1002.TBRC W19801.

Khams sprul bsod nams don grub kyis brtsams. 2006.Gangs ljongs grags can mi sna'i 'khrungs 'das lo tshigs re'u mig gsal bar ston pa. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. p. 80.TBRC W30439.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 565; 601; 603.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།