The Treasury of Lives

ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ང་བཞི་པར་བགྲངས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༧༣༩ ནས་༡༧༤༦ བར་ཁྲི་པ་མཛད། ཨ་མདོ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པར་སློབ་གཉེར་གནང་། དེ་ནས་ལྷ་སར་སེ་ར་དང་རྒྱུད་སྨད་བཅས་སུ་གཞུང་ཆེན་མོར་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐོས་དང་མཁན་པོ་གནང་། དེ་ནས་མཐོ་ལྡིང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ལོ་བདུན་གནང་། དེར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོ་མཛད། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་ཕེབས། དེ་བཞིན་ལྕང་སྐྱ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་བཤེས་གཉེན་མཛད། རྒྱ་ནག་ཆན་ལུང་གོང་མས་ཁོང་ལ་འཇའ་ས་ཕུལ། དགའ་ལྡན་ཁྲི་པའི་དུས་ཡུན་གྲུབ་མཚམས་རྭ་སྒྲེང་དུ་ཕེབས་ཏེ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀྱི་བར་དེར་བཞུགས། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published January 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 1992.'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang.Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 94-95.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 728-731.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 514-516.

Grags pa mkhas grub.1810?.Khri thog lnga bcu nga bzhi pa khri chen ngag dbang mchog ldan gyi rnam thar in Dga' ldan khri rabs rnam thar,pp. 125-147 (TBRC digital page number); pp. nya 1-12a (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02.Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 71.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།