The Treasury of Lives

The Reting incarnation line dates to the eighteenth century when the Second Reting, Lobzang Yeshe Tenpa Rabgye was recognized as the reincarnation of Ngawang Chokden, the Fifty-fourth Ganden Tripa, who would be posthumously known as the First Reting Rinpoche. The Seventh Dalai Lama gave Reting Monastery, established in 1056 by Dromtonpa as the seat of the Kadampa school, to Trichen Ngawang Chokden upon his retirement; the monastery became the seat of the Reting incarnation line. The Reting tulkus were one of only a few high-ranking incarnation lines empowered to become regent of Tibet during the absence or minority of the Dalai Lamas.

Timeline

Biographies

ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ང་བཞི་པར་བགྲངས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༧༣༩ ནས་༡༧༤༦ བར་ཁྲི་པ་མཛད། ཨ་མདོ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པར་སློབ་གཉེར་གནང་། དེ་ནས་ལྷ་སར་སེ་ར་དང་རྒྱུད་སྨད་བཅས་སུ་གཞུང་ཆེན་མོར་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐོས་དང་མཁན་པོ་གནང་། དེ་ནས་མཐོ་ལྡིང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ལོ་བདུན་གནང་། དེར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོ་མཛད། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་ཕེབས། དེ་བཞིན་ལྕང་སྐྱ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་བཤེས་གཉེན་མཛད། རྒྱ་ནག་ཆན་ལུང་གོང་མས་ཁོང་ལ་འཇའ་ས་ཕུལ། དགའ་ལྡན་ཁྲི་པའི་དུས་ཡུན་གྲུབ་མཚམས་རྭ་སྒྲེང་དུ་ཕེབས་ཏེ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀྱི་བར་དེར་བཞུགས། 

བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ནི་རྭ་སྒྲེང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་རེད།