The Treasury of Lives

འཇུ་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ནི་མཁས་པ་དབང་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཚད་མ་རིག་པ་ལས་རྟགས་གསལ་གཏོང་ལུགས་ཀྱང་རྙིང་མ་ལ་ངོ་སྤྲོད་མཛད། ཁམས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ཕན་ཚུན་བར་ཧ་ཅང་སློབ་གཉེར་གནང་པའི་སྐབས། བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་དང་། ས་སྐྱ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་སོགས་དང་ལྷན་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ནའང་། རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་མ་འདོར་བར་མཛད། ཁོང་ལ་ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་དགུ་པའི་འགྲེལ་སོགས་གསུང་རྩོམ་མང་དུ་བཞུགས། རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་ཐོས་བསམ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པར་མ་ཟད། སྒོམ་སྒྲུབ་ལའང་ལོ་མང་བོ་གཞོལ་པར་མཛད།


Douglas Duckworth (PhD 2005, University of Virginia) is associate professor at Temple University and the director of graduate studies in the Department of Religion. His latest works include Tibetan Buddhist Philosophy of Mind and Nature (Oxford 2019) and a translation of an overview of the Wisdom Chapter of the Way of the Bodhisattva by Künzang Sönam, entitled The Profound Reality of Interdependence (Oxford 2019).

Published January 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga 'gyur rdzogs chen chos ’byung chen mo. Beijing: Krong go’i bod rigs dpe skrun khang, pp. 425-439. TBRC W27401.

Duckworth, Douglas. 2011. Jamgon Mipam: His Life and Teachings. Boston: Shambhala Publications.

Duckworth, Douglas. 2008. Mipam on Buddha-Nature. Albany: SUNY Press.

Dudjom Rinpoche. 1991. The Nyingma School of Tibetan Buddhism, vol. 1. Translated and edited by Gyurme Dorje and Matthew Kapstein. Boston: Wisdom Publications.

Goodman, Steven D. 1981. “Mi-pham rgya-mtsho: An Account of His Life, the Printing of His Works, and the Structure of His Treatise Entitled mKhas-pa'i tshul la 'jug-pa'i sgo.” In Wind Horse: Proceedings of the North American Tibetological Society, edited by Ronald M. Davidson, 58-78. Berkeley: Asian Humanities Press.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 651-653. TBRC W19801.

Jikmé Phunstok. 2008. Miracle Stories of Mipham Rinpoche. Translated by Ann Helm, Nalanda Translation Committee.

Ku byug. 2004. Bod kyi dbu ma'i lta ba'i 'chad nyan dar tshul blo gsal mig 'byed. Beijing: China's Tibetan Studies Press.

Mi nyag mgon po, et. al. 1996-2000. 'Ju mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i rnam thar mdor bsdus. In Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 1, pp. 742-744. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W25268.

Nor brang o rgyan. 2006. 'Ju mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho. In Gsung rtsom / nor brang o rgyan, pp. 744-753. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W1GS66291.

Pettit, John. 1999. Mipham's Beacon of Certainty. Boston: Wisdom Publications, 1999.

Phuntsho, Karma. 2005. Mipham's Dialectics and the Debates on Emptiness. London: RoutledgeCurzon.

Phuntsho, Karma. 2007. “'Ju Mi pham rNam rgyal rGya mtsho – His Position in the Tibetan Religious Hierarchy and a Synoptic Survey of His Contributions,” in The Pandita and the Siddha: Studies in Honour of E. Gene Smith. Edited by Ramon N. Prats. Dharamshala: Amnye Machen Institute.

Sa manta bhadra dharma kirti. 1987. Gangs ri'i khrod kyi smra ba'i seng ge gcig po 'jam dgon mi pham rgya mtsho'i rnam thar snying po bsdus pa dang gsung rab kyi dkar chag snga 'gyur bstan pa'i mdzes rgyan. In Collected Works, vol. 8 (hung), 621-732. Kathmandu: Shechen Monastery.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།