The Treasury of Lives

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ནི། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་མཚན་སྙན་ཆེ་བའི་ཁོངས་སུ་བསྔགས། ཁོང་གིས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཏེར་མའི་ཆོས་སྐོར་ཁག་གཅིག་གཏེར་ནས་བཏོན། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ལ་བོད་དབུས་འཕྱོངས་རྒྱས་ཁུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། དེ་རྗེས་སྡེ་དགེ་དགེ་རྒྱལ་པོས་ཡོན་བདག་མཛད་པས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་ཁམས་སུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པ་དར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་། ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྙིང་མའི་བླ་སྤྲུལ་མང་པོ་ཞིག་སློབ་མར་བསྐྱངས་ཡོད་དོ།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published April 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dilgo Khyentse. 1999. The Wish-Fulfilling Jewel: The Practice of Guru Yoga According to the Longchen Nyingthig Tradition. 1988. Reprint, Boston: Shambhala Publications.

Dudjom Rinpoche. 2002. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Gyurme Dorje and Matthew Kapstein, trans. Boston: Wisdom.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 69. ff.

Grags pa 'byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 241-242.

Goodman, Steven. 1983. The ‘Klong-Chen Snying-Thig’: An Eighteenth Century Tibetan Revelation. Ph.D., The University Of Saskatchewan.

Goodman, Steven. 1992. “Rig-dzin Jigs-med gling-pa and the Klong-Chen sNying-Thig.” In Tibetan Buddhism: Reason and Revelation. Edited by Ronald Davidson and Steven Goodman, 133-147. Albany: State University of New York Press.

Gyatso, Janet. 1999. Apparitions of the Self. Princeton: Princeton University Press.

Gyatso, Janet. 1997. “From the Autobiography of a Visionary.” In Religions of Tibet in Practice, Donald S. Lopez, ed. Princeton: Princeton University Press (369-375).

'Gyur med thse dbang mchog grub. 1985. Kun mkhyen chos kyi rgyal po rig 'dzin 'jigs med gling pa'i bka' 'bum yong rdzogs kyi bzhugs byang chos rab rnam 'byed. In The Collected Works of 'Jigs med gling pa rang byung rdo rje mkhyen brtse'i 'od zer (1730-1798), vol. 5, pp. 1-25. Gangtok: Pema Thinley.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 1976. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo v.1 pp. 291-759. Paro: Ngodrup and Sherab Drimay, p. 727-735.

'Jigs med gling pa mkhyen brtse 'od zer. 1985. Yul lho rgyud du byung ba'i rdzogs chen pa rang byung rdo rje mkhyen brtse'i 'od zer gyi rnam par thar pa legs byas yongs 'du'i snye ma. In The Collected Works of 'Jigs med gling pa rang byung rdo rje mkhyen brtse'i 'od zer (1730-1798), vol. 9, pp. 1-502. Gangtok: Pema Thinley. Also published in 1998, Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang.

'Jigs med gling pa mkhyen brtse 'od zer. 1985 (c.1767). Klong chen snying thig le'i rtogs pa brjod pa dakki'i gsang gtam chen mo. In The Collected Works of 'Jigs med gling pa rang byung rdo rje mkhyen brtse'i 'od zer (1730-1798), vol. 7, pp. 21-29. Gangtok: Pema Thinley. (See Gyatso 1999, p. 273 for other editions).

'Jigs med gling pa mkhyen brtse 'od zer. 1985 (c.1767). Gsang ba chen po nyams snang gi rtogs brjod chu zla'i gar mkhan. In The Collected Works of 'Jigs med gling pa rang byung rdo rje mkhyen brtse'i 'od zer (1730-1798), vol. 7, pp. 31-64. Gangtok: Pema Thinley. (See Gyatso 1999, p. 273 for other editions).

'Jigs med gling pa mkhyen brtse 'od zer. 1985 Rdzogs chen pa rang byung rdo rje'i rnam thar do ha'i rgyan. In The Collected Works of 'Jigs med gling pa rang byung rdo rje mkhyen brtse'i 'od zer (1730-1798), vol. 9, pp. 509-519. Gangtok: Pema Thinley.

Khu byug. 2004. Kun mkhyen klong chen rab 'byams pa'i lta ba'i rjes 'dzin dang gsal byed mdzad pa po/ kun mkhyen 'jigs med gling pa. In Bod kyi dbu ma'i lta ba'i 'chad nyan dar tshul blo gsal mig 'byed, pp. 331-334. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang.

Nyoshul Khenpo. 2005. A Marvelous Garland of Rare Gems. Translated by Richard Barron. Junction City, California: Padma Publication.

Pelzang, Khenpo Ngawang. 2004. A Guide to the Words of My Perfect Teacher. Translated by Padmankara Translation Group. Boston: Shambhala.

Ronis Jann. 2011. "Powerful Women in the History of Degé: Reassessing the Eventful Reign of the Dowager Queen Tsewang Lhamo (d. 1812)." Revue d'études tibétaines, vol. 21, p. 61-81.

Smith, Gene. 2001. Among Tibetan Texts. Boston: Wisdom Publications, pp. 21-26.

Tulku Thondup. 1996. Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala, 1996.

van Schaik, Sam. 2000. "Sun and Moon Earrings: The Teachings Received by 'Jigs med gling pa." Tibet Journal, vol. 25: 4, pp. 3-32.

van Schaik, Sam. 2004. Approaching the Great Perfection: Simultaneous and Gradual Methods of Dzogchen Practice in the Longchen Nyingtig. Boston: Wisdom.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།