The Treasury of Lives

འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ནི་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བུ་སློབ་ཐུ་བོ་དང་། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱི་བླ་མ་གཙོ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཁྲིད་ལ་གཞིར་མཛད་དེ་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱིས་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་མཛད་པར་གྲགས། མི་ཚེ་ཕལ་ཆེར་ཁམས་ཀྱི་རྫ་ཆུ་ཁའི་ཡུལ་དུ་རི་ཁྲོད་འགྲིམས་ཤིང་། དུས་རབས་དེའི་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་མ་ཕལ་ཆེ་ཁོང་གིས་སྐྱོང་བར་མཛད། 


Jakob Leschly is a translator and practitioner, studying primarily under Dilgo Khyentse Rinpoche, Pema Wanggyal Rinpoche, and Dzongsar Khyentse Rinpoche. He completed a three year retreat in 1984.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Tulku Thondup. Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala, 1996.

Nyoshul Khenpo. A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication, 2005.

'Jigs med rgyal ba'i my gu. 2004. 'Gro mgon bla ma rje'i gsang gsum rnam thar rgya mtsho las thun mong phyi'i mngon rtogs rgyal sras lam bzang. New Delhi: Shechen.

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Beijing: China Tibetan Publishing House.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།