The Treasury of Lives

འཇམ་དབྱངས་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཡིན་ལ། ཇོ་ནང་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་བཅུ་བཞི་པ་དང་གཞན་དགོན་སྡེ་སྐོར་ཞིག་གི་ཁྲི་པའི་འགན་བཞེས། ཁོང་ཆོས་རྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་མཁས་ལ། ཇོ་ནང་ལུགས་ཀྱི་དུས་འཁོར་དང་ས་སྐྱའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྲགས། ཁོང་གིས་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མང་དུ་མཇལ་ཞིང་མཁས་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གིས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་མྱོང་པ་རེད།


Cyrus Stearns is a scholar based in Washington State, USA. He received his Ph.D. from the University of Washington in 1996.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jam mgon a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams. 2000. Dpal dus kyi 'khor lo'i zab pa dang rgya che ba'i dam pa'i chos byung ba'i tshul legs par bshad pa ngo mtshar dad pa'i shing rta. In The Collected Works of A-mes-zhabs Ngag dbang kun dga' bsod nams, vol. 19: 1-532. Kathmandu: Sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang, pp. 235–41.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།