The Treasury of Lives

བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ གསར་དུ་དབུ་བརྙེས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་པ་བྱས་ནས་ལ་དྭགས་དང་སྡེ་དགེ་སོགས་སུ་ཕེབས། སྲིད་དབང་འཐབ་རྩོད་ནང་ཁོང་གི་ཕ་དང་མིང་པོ་ཡང་གཞན་གྱིས་ལྐོག་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཁྱིམ་ཚང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཆེན་པོ་མྱངས། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་པས་མ་ཚད། དེ་བཞིན་འབྲུག་ཡུལ་གི་བཟོ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཕྱོགས་ལའང་མངོན་གསལ་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད་དོ།།


Ariana Maki is Associate Director of the Tibet Center and Bhutan Initiative at the University of Virginia and holds a Ph.D. in Art History with specializations in Buddhist and Himalayan Art. http://virginia.academia.edu/ArianaMaki

Published November 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Ardussi, John A. 2000. “The House of 'Ob-mtsho: The History of a Buddhist Gentry Family from the 13th to the 20th century.” Journal of Bhutan Studies, vol. 2 (1). Thimphu: Centre for Bhutan Studies, pp. 1-29.

Bray, John and Chris Butters. 1999. “An Eighteenth-Century Lama's Visit to Ladakh.” In Ladakh: Culture, History and Development between Himalaya and Karakoram. Recent Research on Ladakh. Vol. 8. Aarhus: Aarhus University Press, pp. 49-57.

ShAkya rin chen. 1733-1735. Sku bzhi'i dbang phyug rje btsun ngag dbang rgyal mtshan gyi rnam par thar pa thams cad mkhyen pa'i rol mo. Punakha.

Dargye, Yonten and Per K Sorensen. 2008. Play of the Omniscient: Life and Works of Jamgon Ngawang Gyeltsen, An Eminent 17th-18th Century Drukpa Master (1647-1732). Thimphu: National Library and Archives of Bhutan.

Dargye, Yonten and Per K Sorensen. 2008. “The Diplomatic Career of Jamgon Ngawang Gyeltsen, Great 18th Century Bhutanese Siddha and Artist.” In Terese Tse Bartholomew and John Johnston, eds. The Dragon's Gift: The Sacred Arts of Bhutan. Honolulu: Serindia, pp. 100-113.

Phuntsho, Karma. 2013. The History of Bhutan.London: Haus Publishing, pp. 277-340.

Vitali, Roberto. 2004. “Glimpses of the History of the rGya Clan with Reference to Nyang stod, Lho mon and Nearby Lands (7th-13th Century)” in The Spider and the Piglet. Karma Ura and Sonam Kinga, eds. Thimphu: Centre for Bhutan Studies, pp. 6-20.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།