The Treasury of Lives

དོལ་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ནང་པའི་སྐྱེས་ཆེན་མཛད་རྗེས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཐོག་མར་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་ལ་མཁས་པར་བྱས། རྗེས་སུ་ཇོ་ནང་དགོན་པར་ཕེབས། དེར་དགོན་པའི་གདན་རབས་བཞི་པ་མཛད་དེ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས། དོལ་པོ་པས་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་གི་འགྲེལ་ཚུལ་རྣམས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་ཙམ་གྱི་རིང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྩོད་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར། 


Cyrus Stearns is a scholar based in Washington State, USA. He received his Ph.D. from the University of Washington in 1996.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo gros don yod. 2005. Kun mkhyen chos kyi rje dol po shes rab rgyal mtshan gyi rnam thar. In Dus 'khor chos 'byung in+dra nI la'i phra tshom, vol. 1, pp. 450-456. Mirik: 'Bo dkar nges don chos 'khor gling gi bla spyi spar bskrun zhus. TBRC W00EGS1016994.

Stearns, Cyrus . 1999. The Buddha from Dolpo: A Study of the Life and Thought of the Tibetan Master Dolpopa Sherab Gyeltsen. Albany: State University of New York.

G+ha rung ba lha’i rgyal mtshan. N.d. Chos rje jo nang pa kun mkhyen chen po’i rnam thar. Beijing: Cultural Palace of Nationalities. Unpublished dbu med text, 57 fols.

Kun spangs chos grags dpal bzang. 1992. Chos rje kun mkhyen chen po’i rnam thar gsal sgron gyi rnam grangs dge legs chen po nor bu’i ’phreng ba. In The ’Dzam-thang Edition of the Collected Works (Gsung-’bum) of Kun-mkhyen Dol-po-pa Shes-rab rgyal-mtshan, vol. 1. Delhi: Shedrup Books.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།