The Treasury of Lives

Thinlay Gyatso is an academic researcher at Lingnan University in Hong Kong. Born in Amdo and educated at Labrang and in India, he has published several translations, including An Undercover Journey Through Tibet, by Ajam (from Tibetan to English) and Bertrand Russel's On Education: Especially in Early Childhood (from English to Tibetan).

Published June 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dge bshes blo bzang nyi ma. 2003. Sku 'phreng dgu pa. In Rnam thar gser phreng, vol. 3, pp. 345-346. Dharamsala: Kirti Monastery India. TBRC W2CZ7862.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 50. TBRC W26372

'Jigs med dam chos rgya mtsho. 2003. Kirti skal bzang blo gros kun dga' lung rtogs rgya mtsho dpal bzang po'i rnam par thar ba gser gyi gar bu. In Rnam thar gser phreng, vol. 7, pp. 1-150. Dharamsala: Kirti Monastery India. TBRC W2CZ7862.

'Jigs med dam chos rgya mtsho. 2007. Kirti skal bzang blo gros kun dga' lung rtogs rgya mtsho dpal bzang po'i rnam par thar ba gser gyi gar bu. In Rong chen ljags nag pa ki rti sku 'phreng rim byon gyi rnam thar phyogs bsgrigs, vol. 1, pp. 259-327. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W2DB5974.

Re mdo pa dkon mchog Sengge. 2003. Sku 'phreng dgu pa. In Rnam thar gser phreng, vol. 3, pp. 415-418. Dharamsala: Kirti Monastery India. TBRC W2CZ7862.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།