The Treasury of Lives

བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ནི་སྟོང་འཁོར་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་མཚན་འཛིན་པའི་སྐུ་སྐྱེ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན། ཁོང་ངག་དབང་མདོ་རྒྱུད་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁམས་སྟོང་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཛད་འཕྲིན་ཐད་ལོ་རྟགས་དང་ལོ་ཁམས་ཁ་གསལ་མེད་པས་དུས་ཚོད་ཇི་བཞིན་ངེས་གཏན་མ་ཐུབ།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published September 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 2005. Stong 'khor zhabs drung sku phreng dgu pa blo bzang thub bstan 'jigs med tshul khrims rgya mtsho'i rnam thar dad pa'i ljon shing." In Zla ba rgyal mtshan sku phreng rim byon gyi rnam thar, pp. 356-409. Bejing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W2CZ7868. Another edition of this text is W1KG5132.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།