The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published April 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang 'phrin las bstan pa rgya mtsho. 199? Khri chen sprul sku blo bzang 'jam dpal bstan 'dzin sed+ge'i rnam thar ngo mtshar me tog phreng mdzes. In Gsung 'bum / blo bzang 'phrin las bstan pa rgya mtsho, vol. 3, pp. 200-376. Qinghai: Tala Tulku. TBRC W4615.

Brag dgon pa bstan pa rab rgyas. 1981. Mdo smad chos 'byung. Lanzhou: Kan su' mi rigs dpe skrun khang, pp. 717.

Dge bshes blo bzang nyi ma. 2003. Sku phreng bzhi pa. In Rnam thar gser phreng, vol. 3, pp. 329-330. Dharamsala: Kirti Monastery India. TBRC W2CZ7862.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 47. TBRC W26372

Re mdo pa dkon mchog Sengge. 2003. Sku phreng bzhi pa. In Rnam thar gser phreng, vol. 3, pp. 395-396. Dharamsala: Kirti Monastery India. TBRC W2CZ7862.

Thinlay Gyatso
April 2013

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།