The Treasury of Lives

གཡའ་བཟང་ཆོས་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༢༠༦ ལོར་གཡའ་བཟང་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཁན་དང་། རྗེས་སུ་དགོན་པ་དེ་ཉིད་ལས་མཚན་ཐོགས་པའི་གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པའི་ལུགས་གསར་དུ་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དེ་ཡིན།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 653-9.

Tsering Gyalbo, Guntram Hazod and Per K. Sørensen. 2000. Civilization at the Foot of Mount Shampo: The Royal House of lHa Bug-pa-can and the History of g.Ya'-bzang. Vienna: Osterreichische Akademie der Wissenschaften.

Padma dkar po. 1992. Chos 'byung bstan pa'i padma rgyas pa'i nyin byed. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, p. 551.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 1874-5.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།