The Treasury of Lives

དབོན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་དབོན་ཆེ་བ་དང་། ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༢༢༢ ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ ༡༢༣༤ ལོའི་བར་དུ་འབྲི་གུང་དགོན་གྱི་གདན་ས་བསྐྱངས་ཤིང་གདན་རབས་གསུམ་པ་ཡིན། 


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004. Gdan rabs 03 dbon bsod nams grags pa (b. 1167). In 'Bri gung chos 'byung, pp. 348-351. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W27020.

Grags pa 'byung gnas. 2002. Dbon po rin po che bsod nams grags pa la phul ba'i chab shog. In Gsung 'bum / grags pa 'byung gnas, vol. 1, pp. 66-71. Delhi: Drikung Kagyu Publications. TBRC W23785.

Khetsun Sangpo. 1973. Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: LTWA, vol. 9, pp. 239-247.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 609.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།