The Treasury of Lives

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ནི་ཉེ་བའི་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་རིང་གི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་མཁས་པའི་ནང་ནས་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ཁོང་མདོ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ན་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་སྐབས་ནས་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན། སྐུ་ཚེ་གང་པོར་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་ལོག་པར་དབུས་གཙང་ཀུན་ཏུ་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མང་པོའི་དྲུང་ནས་ཐོས་པ་མང་དུ་བཙལ་ཞིང་ མཚམས་བཅད་ཉམས་ལེན་ཡང་མང་དུ་མཛད་མཐར། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཐུགས་ལ་གསལ་བར་འཁྲུངས་ཤིང་ དགོན་སྡེའི་འདུལ་ཁྲིམས་ལ་ཡང་དག་ཐེར་ལེགས་པར་མཛད། ཡོངས་གྲགས་སུ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་བཞེད་ཅིང་ ཁོང་གིས་གསུང་རྩོམ་པོད་བཅོ་བརྒྱད་མཛད་ཡོད་པའང་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐོར་ཡིན དེ་བཞིན་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ཡོད་པའང་། རྗེ་འདིའི་ཁྲིད་རྒྱུན་དང་གསུང་རྩོམ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལུགས་ཀྱི་གདན་ས་ལྟེ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དོ།།


Joona Repo is a researcher at the Department of World Cultures, University of Helsinki.

Published August 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. N.d.Rje btsun tsong kha pa'i rnam thar 'khrungs rabs. TBRCW2CZ7504.

Ary, Elijah. 2009.Elevating Tsong Khapa's Disciples: Khedrup Je and the Jey Yabsey Sum. InContemporary Visions in Tibetan Studies: Proceedings of the First International Seminar of Young Tibetologists. Brandon Dotson, Kalsang Norbu Gurung, George Halkias and Tim Myatt (eds.). Chicago: Serindia.

Bkra shis dbang 'dus. 1989.Gong ma tA ming yun los slar yang rje bla ma blo bzang grags pa gdan zhu'i bka' lung bstsal ba. InBod kyi lo rgyus yig tshags dang gzhung yig phyogs bsdus dwangs shel me long, pp. 246-247. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W22022.

Bkra shis dpal ldan. 1995. Rje gsang ba'i rnam thar. In Dge lugs pa'i chos spyod phyogs bsgrigs, vol. 1, pp. 153-157. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. TBRC W19999.

Blo bzang grags pa'i dpal. 1995.Rtogs brjod 'dun legs ma. InDge lugs pa'i chos spyod phyogs bsgrigs, pp. 96-100. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. TBRC W19999.

Blo bzang grags pa'i dpal. 1978.Tsong kha pa'i bka' 'bum thor bu. InGsung 'bum / tsong kha pa (zhol), vol. 2, pp. 201-744. New Delhi: Mongolian lama guru deva. TBRC W635.

Blo bzang grags pa'i dpal. 1978.Tsong kha pa'i gsan yig. InGsung 'bum / tsong kha pa (zhol), vol. 1, pp. 235-288. New Delhi: Mongolian lama guru deva. TBRC W635.

Blo bzang 'phrin las rnam rgyal. 1981. 'Jam mgon tsong kha pa chen po'i rnam thar thub bstan mdzes pa'i rgyan gcig ngo mtshar nor bu'i phreng ba. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Blo bzang rta mgrin. 1975-1976. Rgyal ba seng+ge'i nga ro'i phyag mchod cho ga tshig nyung don tshang rmad byung bkod par bgrod pa'i 'phrul gyi shing rta. In Gsung 'bum/_blo bzang rta mgrin, vol. 7, pp. 97-116. New Delhi: Mongolian lama gurudeva. TBRC W13536.

Blo bzang sbyin pa. 1979. Bcu gcig zhal la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor. In Gsung 'bum/blo bzang sbyin pa, vol. 4, pp. 36-42. Delhi: Chophel legden. TBRC W22949.

Blo bzang tshul khrims.Rje thams cad mkhyen pa tsong kha pa chen po'i rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun gyi 'byung gnas.TBRCW17157.

Blo bzang tshul khrims. 2002.Chos 'byung las blangs pa'i yig chung (wa). InGsung 'bum/blo bzang tshul khrims, vol. 9, pp355-366. TBRC W23726.

Blo bzang tshul khrims. 2002.Rje rin po che'i rnam thar gyi zur rgyan bde legs kun 'byung (ka). InGsung 'bum/blo bzang tshul khrims, vol. 8, pp. 1-50. Sku 'bum byams pa gling. TBRC W23726.

Blo gros don yod. 2005.Rje tsong kha pa'i rnam thar. InDus 'khor chos 'byung in+dra nI la'i phra tshom, vol. 1, pp. 621-631. Mirik: 'Bo dkar nges don chos 'khor gling gi bla spyi spar bskrun zhus. TBRC W00EGS1016994.

Bsam gtan rgya mtsho. 2009.Rje blo bzang grags pa'i mdzad rnam thung ngu.InGsung 'bum/bsam gtan rgya mtsho, vol. 1, pp. 439-452. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W1PD96997. See also TBRC W00KG08362.

Bsod nams grags pa. 1982.Bka' gdams gzhung par grags pa'i gzhung srong gdams ngag pa'i man ngag gi brgyan pa rje rin po che blo bzang grags pa nyid kyi bka' brgyud las brtsams pa'i rnam par thar pa 'chad pa. InGsung 'bum / bsod nams grags pa, vol. 11, pp. 76-105. Mundgod: Drepung loseling library society. TBRC W23828.

Bsod nams grags pa. 2001.Rgyal ba tsong kha pa chen mo'i skor. InBka' gdams gsar rnying gi chos 'byung, pp. 60-75. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang. TBRC W933.

Bsod nams grags pa. 2007.Rje tsong kha pa blo bzang grags pa. InBka' gdams gsar rnying gi chos 'byung yid kyi mdzes rgyan, pp. 47-67. Nga ba: Rnga yul kirti dgon dge ldan legs bshad gling. TBRC W1KG4257.

Cha har dge bshes blo bzang tshul khrims. 2006.Rje tsong kha pa'i rnam thar chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang.

'Chi med rab rgyas. 199?Rje tsong kha pa chen po'i rnam thar nor bu'i bang mdzod dang bu chen byon tshul gser gyi mchod sdong zhes bya ba gnyis dang gzhan yang ne rings pa'i gsung thor bu nang rnyed phyogs gcig tu bsdus pa. Dharamsala: Shar rtse dge thub bstan snyan grags dang ' 'brug tshang blo bzang 'phrin las.

'Chi med rab rgyas. 199?Rje rin po che'i rnam thar nor bu'i bang mdzod. InTsong kha pa chen po'i rnam thar nor bu'i bang mdzod sogs, pp. 1-12. Dharamsala: Shar rtse dge thub bstan snyan grags dang ' 'brug tshang blo bzang 'phrin las.

'Chi med rab rgyas. 199?Rje rin po che'i rnam thar gser gyi mchod sdong. InTsong kha pa chen po'i rnam thar nor bu'i bang mdzod sogs, pp. 13-32. Dharamsala: Shar rtse dge thub bstan snyan grags dang ' 'brug tshang blo bzang 'phrin las.

Dbyangs can grub pa'i rdo rje. 199?Chos kyi rgyal po tsong kha pa chen po'i bsgom bzlas bya tshul dngos grub char du snyil ba'i sprin phung. InGsung 'bum/_dbyangs can grub pa'i rdo rje, vol. 1, pp. 463-472. TBRC W22334.

Dge 'dun rgya mtsho. 2006. Khams gsum chos kyi rgyal po blo bzang grags pa'i dpal la gzhan las khyad par du 'phags par bsngags pa lha'i rnga bo che'i sgra dbyangs. In Gsung 'bum / dge 'dun rgya mtsho, vol. 1, pp. 202-207. Dharamsala: Library of Tibetan Works & Archives. TBRC W1CZ2857.

Dge legs dpal bzang. 1978.Tsong kha pa'i rnam thar ngo mtshar rmad du byung dad pa'i 'jug ngogs. InGsung 'bum / tsong kha pa (zhol), vol. 1, pp. 1-140. New Delhi: Mongolian lama guru deva. TBRC W635.

Dge legs dpal bzang. 1978.Tsong kha pa'i gsang ba'i rnam thar rgya mtsho lta bu las cha shas nyung ngu zhig yongs su brjod pa'i gtam rin po che'i snye ma. InGsung 'bum / tsong kha pa (zhol), vol. 1, pp. 169-200. New Delhi: Mongolian lama guru deva. TBRC W635.

Dkon mchog bstan pa'i sgron me. 2000.'Jam mgon rgyal ba gnyis pa la bstan pa'i snying po gsal bar mdzad pa'i tshul las brtsams te bstod pa don dang ldan pa. In Gsung 'bum / dkon mchog bstan pa'i sgron me, vol. 1, pp. 9-16. Lhasa: Zhol par khang gsar pa. TBRC W22112.

Dkon mchog bstan pa'i sgron me. 2000 (1881).Bstod pa don dang ldan pa'i rgya cher 'grel pa bstan pa'i de nyid snang ba. InGsung 'bum / dkon mchog bstan pa'i sgron me. vol. 1, pp. 17-278.

Dkon mchog bstan pa'i sgron me. 2000.Bstod pa dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs kyi don 'grel dbyar skyes sgra brgya. In Gsung 'bum / dkon mchog bstan pa'i sgron me, vol. 5, pp. 417-432. Lhasa: Zhol par khang gsar pa. TBRC W22112.

'Jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje. 1997?Tsong kha pa chen po'i rnam thar ras bris kyi tshul brgya dang nga gsum pa tsin+ta ma Ni'i phreng ba. InGsung 'bum / 'jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje. vol. 4, pp. 291-342. Gomang College? TBRC W21503.

'Jam dbyangs chos rje bkra shid dpal ldan.Rje btsun bla ma blo bzang grags pa'i dpal gyi gsang ba'i rnam thar gsol 'debs.

'Jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje. 1997?Tsong kha pa chen po'i mnal lam gyi mchan 'grel rdo rje'i tshig 'grol, vol. 1, pp. 29-34. InGsung 'bum / 'jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje. Gomang College?

'Jam dpal rgya mtsho. 1978.Tsong kha pa'i rnam thar chen mo'i zur 'debs rnam thar legs bshad kun 'dus. InGsung 'bum / tsong kha pa (zhol),vol. 1, pp. 147-168. New Delhi: Mongolian lama guru deva. TBRC W635.

'Jam dpal rgya mtsho. 1978.Tsong kha pa'i rnam thar shin tu gsang ba ngo mtshar rmad du byung ba'i gtam. InGsung 'bum / tsong kha pa (zhol),vol. 1, pp. 209-214. New Delhi: Mongolian lama guru deva. TBRC W635.

'Jigs med rig pa'i blo gros. 1994.Kha ti ka'i dgon pa'i rten gtso rje'i zhal thang lo rgyus. Sbrang char. TBRCW00KG01061.

Mi nyag mgon po, et. al.Tsong kha pa blo bzang grags pa'i rnam thar mdor bsdus. InGangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 1, pp. 118-124. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang. TBRC W25268.

Mkhas grub dge legs dpal bzang. 1982.Rje btsun bla ma tsong kha pa chen po'i ngo mtshar rmad du byung ba'i rnam par thar pa dad pa'i 'jug ngogs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Ngag dbang chos grags rgya mtsho. N.d.Rje btsun chos kyi rgyal po'i rtogs pa brjod pa'i snyan ngag thub bstan rin po che'i rgyan. TBRC W26573.

Ngag dbang byams pa. 1973-1974.'Jam dpal dbyangs kyis rje bla ma la dngos su gnang ba'i gdams pa mdor bsdus kyi TI k+ka gnad don gsal ba (ga). InGsung 'bum/ngag dbang byams pa, vol. 1, pp. 241-258. New Delhi: Ngawang sopa. TBRC W1229.

Ngag dbang byams pa. 1973-1974.Rtogs brjod rin po che 'dun legs ma'i 'grel pa mkhas pa'i gzhung lam (ka).InGsung 'bum/ngag dbang byams pa, vol. 1, pp. 8-158. New Delhi: Ngawang sopa. TBRC W1229.

Nor brang o rgyan. 2006.Tsong kha pa'i rnam thar ngo mtshar snang ba. InGsung rtsom / nor brang o rgyan. Beijing: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 490-521. TBRC W1GS66291.

Phun tshogs tshe ring. 2003.Mnyam med tsong kha pa chen po byon tshul dang dge lugs pa'i srol ji ltar gtod pa'i skor. InChos 'byung mkhas pa'i dgongs rgyan, pp. 484-492. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang. TBRC W25995.

Rgyal dbang chos rje blo bzang 'phrin las rnam rgyal. 2009.'Jam mgon chos kyi rgyal po tsong kha pa chen po'i rnam thar. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

Sangs rgyas rgya mtsho. 1989.'Jam mgon bla ma shar tsong kha pa'i byung ba mdor bsdus brjod pa. InGga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po, pp. 31-86. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang. TBRC W8224.

Sangs rgyas rgya mtsho. 1989.Rje tsong kha pa sku gshegs khar dge bstan gyi brgyud 'dzin rjes 'jug thugs sras gtso bo rnams la gtad pa sogs kyi mdzad rjes. InDga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po, pp. 96-99. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang. TBRC W8224.

Sangs rgyas rgya mtsho. 1989.Rje tsong kha pa 'khrungs dus nas sku tshe gcig ring thos bsam sgom sgrub dang/ 'chad rtsod rtsom gsum/ bstan pa dar spel sogs mdzad tshul mdor bsdus (2).InGga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang. TBRC W8224.

Shes rab rgya mtsho. 1998-1999. Mkhas grub la gcig brgyud pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brjed byang grub gnyis dga' ston. In Gsung 'bum/shes rab rgya mtsho, vol. 1, pp. 453-468. Lhasa: Zhol phar khang. TBRC W21505.

Thurman, Robert. 1989.The Speech of Gold: Reason and Enlightenment in Tibetan Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidas.

Thurman, Robert (ed.). 2001.Life and Teachings of Tsongkhapa.Dharamsala: Library of Tibetan Works & Archives

Tshe 'phel. 1993.'Jam mgon rgyal ba gnyis pa tsong kha pa'i rnam thar.InChen po hor gyi yul du dam pa'i chos ji ltar byung ba'i bshad pa rgyal ba'i bstan pa rin po che gsal bar byed pa'i sgron me, vol. 1, pp. 151-163. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. TBRC W21994.

Tsong kha pa. 1975.Rtogs brjod mdun legs ma. InZhal ‘dun nyer mtho phyogs bsdebs. Varanasi: mtho slob dge ldan spyi las khang.

Ye shes rgyal mtshan. 1990.Rgyal ba tsong kha pa chen po'i rnam thar. InLam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, vol. 1, pp. 319-398. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang. TBRC W1CZ2730. See also TBRC W2DB4613.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།