The Treasury of Lives

མཚན་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ཀ་ར་ནི་རྫོགས་ཆེན་བོན་ཨ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན།


Jean Luc Achard is a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) in Paris and editor of the Revue d'Etudes Tibétaines.

Published March 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Achard Jean-Luc. 2007.Les Instructions sur le A Primordial —Volume I : Histoire de la Lignée. Sumène: Editions Khyung-Lung, pp. 70-71.

Shar rdza bkra shis rgyal mtshan. 1990.Man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba ces bya ba. InShar rdza bka' 'bum, vol. 13, pp. 1-90. Chamdo.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།