The Treasury of Lives

Jean Luc Achard is a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) in Paris and editor of the Revue d'Etudes Tibétaines.

Published September 2017

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Achard Jean-Luc. 1998. “Bon zhig khyung nag and theRig pa gcer mthongtradition of rDzogs chen.”The Tibet Journal, vol. XXIII, no. 4: 28-57.

Bon zhig khyung nag. 1972.Snyan rgyud rin po che rig pa gcer mthong gi gzhung. Delhi: Tibetan Bonpo Monastic Center.

Dpal ldan tshul khrims. 1988.G.yung drung bon gyi bstan 'byung phyogs btus. Beijing: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།