The Treasury of Lives

རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་མཛད།


Sonam Dorje received an MA in Tibetan Language and Literature from Qinghai Nationalities University in 2012. Based in Amdo, he is currently involved in a Tibetan oral history project as well as film translation.

Published April 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Rtag tshag rje drung (dbus gtsang kun bde gling) sku phreng rim byon. In Chos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, vol 1, pp. 481-518. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 500-505. TBRC W28810.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 729-730. TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།