The Treasury of Lives

བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་ནི་རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཚབ་མཛད་དེ་པེ་ཅིན་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་པ་རེད།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published April 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Chos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, vol. 1, pp. 491-494. TBRC W28810.

Sonam Dorje
April 2014

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།