The Treasury of Lives

རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཁམས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ལྷ་སའི་ཀུན་བདེ་གླིང་དང་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད་དེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་སྙན་ཐོབ། ཁོང་གིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དང་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་གཉིས་ལ་དཔེ་ཁྲིད་གནང་མྱོང་ལ། རྟ་ཚག་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་ཀུན་བདེ་གླིང་ཧུ་ཐོག་ཐུ་རུ་འབོད་པ་རེད།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published April 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Rtag tshag rje drung (dbus gtsang kun bde gling) sku phreng rim byon. InChossde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, vol 1, pp. 481-518. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 497-500.TBRC W28810.

Chab spel tshe brtan phun tshogs and Mi 'gyur rdo rje, eds. 1991.Rta tshag rin po che'i skye phreng. InBod kyi gal che'i lo rgyus yig cha bdams bsgrigs, pp. 284-286. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.TBRC 19220.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 2355.TBRC W26372.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 906.TBRC 19803.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 729-730.TBRC W19801.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།