The Treasury of Lives

The Tatsak Jedrung incarnation line is also known as the Olga Jedrung. The first to hold the title was Ngawang Chokyi Wangchuk who became the Fifth Tatsak Jedrung. Previous incarnations were identified as the first through the fourth, the first being Baso Chokyi Gyeltsen, who was a disciple of Tsongkhapa Lobzang Drakpa and the younger brother of Khedrubje Gelek Pelzang. Wonpo Lhakyab, a nephew of the First Pakpa Lha, Dechen Dorje, was given the title of Second Tatsak Jedrung, and a fictional person named Liyul Chogyel was created to bridge the gap between the Second and the Fourth. Beginning with the Ninth Tatsak, the incarnation line also became known as the Kundeling Hutuktu after the Kundeling temple, which was offered to this incarnation line in perpetuity by the Qing emperor. The Eighth Tatsak, Yeshe Lobzang Tenpai Gonpo and the Tenth Tatsak, Ngawang Pelden Chokyi Gyeltsen both served as regent of Tibet.

Timeline

Biographies

Baso Chokyi Gyeltsen

b.1402 - d.1473

བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་ནི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་ཕྱག་སྲོལ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉམས་ལེན་མཛད་མཁན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཕྱི་ལོ་༡༤༦༣ ནས་༡༤༧༣ བར་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་དྲུག་པའི་མཛད་འགན་བཞེས། རང་ཉིད་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སོགས་དད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་རྗེས་སུ་བཟུང་། ཁོང་ནི་རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་དང་པོར་བགྲངས། 

Wonpo Lhakyab, the nephew of the First Pakpa Lha, was identified as the reincarnation of Baso Chokyi Gyeltsen during his lifetime or posthumously. During the life of the Fifth Tatsak Jedrung he was given the of Second Tatsak Jedrung.

Liyul Chogyel is a figure likely invented in order to bridge the lives of the Second and Third Tatsak Jedrung when the line was established during the life of the Fifth Jedrung.

Jedrung Lhawang Chokyi Gyeltsen was an important Geluk scholar and poet who served as twelfth abbot of Chamdo Jampa Ling. He was identified as a child as the reincarnation of Baso Chokyi Gyeltsen and studied under a number of great masters including the Third Dalai Lama.

Ngawang Chokyi Wangchuk was identified as the reincarnation of Tatsak Lhawang Chokyi Gyeltsen and given the title of Tatsak Jedrung. Although this initiated the incarnation line, he was enumerated as the fifth, and previous incarnations were identified as the first through fourth. He was a grand-nephew of the Third Dalai Lama.

ངག་དབང་དཀོན་མཆོག་ཉི་མ་ནི་རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་དུ་ཁོང་ཉིད་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་ཨ་མདོ་རུ་འཆད་ཉན་སྤེལ་བར་མངགས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་པེ་ཅིན་གྱི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དེ་རུ་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད།

བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་ནི་རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་ཚབ་མཛད་དེ་པེ་ཅིན་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་པ་རེད།

The Eighth Tatsak Jedrung, Yeshe Lobzang Tenpai Gonpo served as the regent of Tibet during the last decade of eighteenth century, during the Gurkha invasions. He was educated at Kumbum and spent much of his youth in the Chinese Imperial palace at Chengde in the company of the Third Changkya, Rolpai Dorje and the Qianlong Emperor before continuing to study at Drepung Gomang. He was the first Tatsak Jedrung to be based at Kundeling Temple in Lhasa.

རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཁམས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ལྷ་སའི་ཀུན་བདེ་གླིང་དང་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད་དེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་སྙན་ཐོབ། ཁོང་གིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དང་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་གཉིས་ལ་དཔེ་ཁྲིད་གནང་མྱོང་ལ། རྟ་ཚག་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་ཀུན་བདེ་གླིང་ཧུ་ཐོག་ཐུ་རུ་འབོད་པ་རེད།

རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་མཛད།

ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ནི་ཁམས་ཀྱི་དཔའ་ཤོད་དགོན་དང་ལྷ་སའི་ཀུན་བདེ་གླིང་གཉིས་གདན་སར་མཛད་པའི་རྟ་ཚག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན།