The Treasury of Lives

སྟ་གུ་ཉི་རྒྱལ་ནི་བོན་ཨ་ཁྲིད་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བླ་རབས་ཉེར་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཁམས་དང་གཙང་དུ་འགྲོ་དོན་མང་དུ་མཛད་པ་རེད།


Jean Luc Achard is a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) in Paris and editor of the Revue d'Etudes Tibétaines.

Published June 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Achard, Jean-Luc. 2007. Les Instructions sur le A Primordial, éd. Khyung-Lung, pp. 85-87.

Shar rdza bkra shis rgyal mtshan. 1990. Man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba ces bya ba. In Shar rdza bka' 'bum, vol. 13, pp. 1-90. Chamdo.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།