The Treasury of Lives

འཇིགས་མེད་རིག་པའི་བློ་གྲོས་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྐད་ཡིག སྐར་རྩིས། ནང་བསྟན་སྐོར་གྱི་གསུང་རྩོམ་མང་པོ་མཛད་ཡོད་པ་རེད། དུས་སྐབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་བཞག་པའི་མཛད་རྗེ་ལ་གཞུགས་ན། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་བར་རིག་གནས་རྒྱུན་མཐུད་མཛད་མཁན་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་རྗེས་ཀྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་དུ་བགྲངས་བས་སྙན་གྲགས་ཆེ། བཤད་ཚུལ་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅུ་པར་དབུས་སུ་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུར་སྐབས། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བསྣམས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཤར་མཐའ་རུ་བྲོས་ཡོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལ་སྦྱར་བ་ཡིན། དེ་བས་མཚན་འདི་ལས་ཨ་ལགས་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་དང་། དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གསུམ་གྱིས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་ཆག་རྗེས་སུ། བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དང་སྐྱ་བོའི་སྡེ་ཡི་རིག་གནས་བསྐྱར་དར་ལ་མཛད་རྗེ་ག་འདྲ་བཞག་ཡོད་པ་རྟོགས་ཡོང་། དེང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་བོད་རིག་པ་སྨྲ་བ་མང་ཆེ་བ་ནི་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བུ་སློབ་ཡིན། 


Nicole Willock (Ph.D. Indiana University Bloomington, Tibetan Studies and Religious Studies, 2011) is an assistant professor of Asian Religions at Old Dominion University in Norfolk, Virginia, where she teaches World Religions, Buddhism, and Religions of China and Tibet.

Published August 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A lags tshe tan zhabs drung 'jigs med rigs pa'i blo gros. 1987.Mnyam med shākya'i dbang bo'i rjes zhugs pa 'jigs med rigs pa'i blo gros rang gi byung ba brjod pa bden gtam rna ba'i bdud rtsi. InMkhas dbang tshe tan zhabs drung 'jigs med rigs pa'i blo gros kyi gsung rtsom,vol. 1. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang. Also published inTshe tan zhabs drung rje btsun 'Jigs med rigs pa'i blo gros mchog gi gsung 'bum,vol. 1. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 2007.

Dung dkar Blo bzang 'phrin las. 2002.Mkhas dbang Dung dkar blo bzang 'phrin las mchoggyis mdzad pa'i bod rig pa'i tshig mdzod chen mo. Beijing: China Tibetology Publishing House.

Grags pa 'byung gnas. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Hualong huizu zizhixian biānzuăn weiyuanhui, eds. 1994.Hualong xianzhi. Xi'an: Shaanxi Renmin Chubanshe, pp. 749-750.

'Jigs med chos 'phags. 1991.Mkhas dbang tshe tan zhabs drung gi dpyad rtsom mkho bsdus.Lanzhou: Gan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Lauran Hartley. 2003.ConTextually Speaking: Tibetan Literary Discourse and Social Change in the People's Republic of China (1980-200).PhD Dissertation: Indiana University.

Mi nyag mgon po and Ye shes rdo rje, et. al. 1996.Tshe tan zhabs drung 'jigs med rigs pa'i blo gros kyi rnam thar mdor bsdus. InGangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, v. 2, pp. 466-471.

Nicole Willock. (Forthcoming). “Rekindling Ashes of the Dharma and the Formation of Modern Tibetan Studies: The busy life of Alak Tseten Zhabdrung.” InTrace Foundation's Latse Library Newsletter, volume 6.

Nicole Willock. (forthcoming).The Life of a Tibetan Buddhist Teacher in Modern China: In pursuit of knowledge. PhD Dissertation: Indiana University.

Pu Wencheng. 2009. “Huiyi daoshi caidan xiarong jiaoshou” onZhongguo zangzu wangtong. http://cn.tibetanol.com/chinese/renwu/content/2006-12/22/ as of May 13, 2009.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།