The Treasury of Lives

ཞབས་དྲུང་དཀར་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་གི་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་ཨ་མདོའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན། ས་གནས་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་། ཁོང་ནས་རྒྱ་ནག་མན་ཆིང་སྲིད་གཞུང་ཉམས་རྒུད་དང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུ་རིམ་རྣམས་དངོས་སུ་གཟིགས་ཡོད།


Tsehua is a Ph.D. candidate in Anthropology and Education at Teachers College, Columbia University.

Published June 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. N.d.La mo dge 'dun bstan 'dzin nor bu'i rnam thar mdor bsdus. InGang can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 2, pp. 190-202.

Bla nag pa ye she’s bzang po. 2001.Mang ra'i lo rgyus. Hong Kong. Zhang kang then mA dpe skrun khang.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 321-323.TBRC W19801.

'Jigs med 'phrin las rgya mtsho. 1987.Srid zi'i gtsug rgyan dam pa rje btsun dge 'dun bstan 'dzin nor bu dpal bzan po'i rnam par thar pa gtam du brjod pa rnam sad lha'i rna chen skal bzan gdul bya'i re skon. Dharamsala: Library Of Tibetan Works And Archives.

Khams sprul bsod nams don grub. 2006.Gangs can mi snag rags can gyi 'khrungs 'das lo tshigs re'u mig. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Mgon po dbang rgyal. 2000.Rgyal rabs lo tshigs shes bya mang 'dus mkhas pa'i spyi nor. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 431, 442.

Mi nyag mgon po, et. al. 1996-2000. La mo dge 'dun bstan 'dzin nor bu'i rnam thar mdor bsdus. (1873-1927). InGangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 2, pp. 361-384. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.TBRC W25268.

Yong 'dzin blo bzang mkhas grub rgyal mtsho, ed.Lwa mo tsha gan no min han hu thug khu thog. Manuscript.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།