The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published December 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bkras lhun dgon lo rgyus rtsom 'bri tshogs chung. 2003.Sangs rgyas sgom pa seng ge skyabs kyi rnam thar mdor bsdus. InDpal snar thang chos sde’i lo rgyus mdor bsdus, pp. 31-32. Lhasa: Dod ljongs ni dmangs dpe skrun khang.TBRC W1CZ2413.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 2284.TBRC W26372.

Nam mkha' grags pa, Smon lam tshul khrims, and Snar thang pa nyi ma rgyal mtshan. N.d. Sangs rgyas sgom pa'i rnam thar. In Snar thang gser phreng, ff. 563-270.TBRC W2CZ7888.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།