The Treasury of Lives

ལྷ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ནི་གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཚ་ཞིག་ཡིན།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published November 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bsod nams bzang po. 14th c.Grub thob man lung pa'i rnam thar, p. 4r. Manuscript.TBRC W2CZ7882.

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།